Managing Director List
SLNONameTenure
1 MD. SOHAIL 01/08/1984  -  23/02/1989
2 SHRI SURENDRA PRASAD SINGH 23/02/1989  -  05/10/1989
3 SHRI ASHOK KUMAR JHA 29/06/1991  -  23/07/1993
4 SHRI ASHISH KUMAR JHA 23/07/1993  -  03/06/1995
5 SHRI GOPAL KRISHNA 03/06/1995  -  01/09/1999
6 SHRI P. P. OJHA 01/09/1999  -  09/04/2001
7 SHRI B. N. JHA 19/06/2003  -  02/08/2007
8 SHRI ABHAY JHA 02/08/2007  -  31/01/2014
9 SHRI KUMAR SHANT RAKSHIT 31/01/2014  -  01/07/2015
10 SHRI KUMAR SHANT RAKSHIT 01/07/2015  -  12/08/2015
11 SYED MASROOQUE ALAM 12/08/2015  -  06/07/2018
12 WAKARUT ZAMM 06/07/2018  -  17/12/2019
13 SMT KIRAN SHARMA 17/12/2019  -  22/06/2020
14 SHRI BHAWESH KUMAR SINGH 22/06/2020  -  03/07/2020
15 SMT LOELY 03/07/2020  -  10/09/2023
16 MD. NISAR AHMAD 11/09/2023  -